IT-lösningar för digital omställning

Advicon har ett brett utbud av IT-lösningar som hjälper dig i din digitala omställning. Våra samspelta kompetenser kring förändringsledning, affärsutveckling, projektledning, kravanalys, arkitektur, kvalitetssäkring och utbildning i kombination med drivna och engagerade konsulter borgar för ett bra resultat i din transformering.

Projektledning

Nyckeln till ett effektivt projekt är att kombinera rätt kompetens med rätt arbetsmetod. Bland våra projektledare hittar du traditionella vattenfallsmetoder såväl som agila metoder och kunskap om transitionen däremellan.

Verksamhetsutveckling

Efter en inledande djupanalys skapar vi en färdplan för förändring, från vad verksamheten är till vad den kan vara.

Affärsanalys / krav

En ordentlig genomlysning av din verksamhet är och förblir den bästa metoden att hitta de verkliga utmaningarna – och kunna möta dem.

IT Arkitektur

Advicon hjälper dig att hitta rätt mjukvara, hårdvara och system som bäst svarar mot dina behov.

IT Integration

Hur olika system sammankopplas och drivs är A och O för att de ska nå sin fulla potential.

Testning och kvalitetssäkring

Vi ser till att alla komponenter är på plats och håller vad de lovar, även under press.

Hur levererar man det som kunden verkligen vill ha?

Jennie Rundberg

Nyfikenhet skapar trygga team

av Jennie Rundberg 2020-08-28   Hur levererar man det som kunden verkligen vill ha? Jag tänker att det bästa sättet är att vara nyfiken och frågvis för att förstå nyttan. Inte bara i början av projektet utan löpande under resan. Ifrågasättanden som typ ”varför gör vi det här” och...

Läs mer Artiklar

Våra fyra dimensioner – för att möta förändrade krav

Omgivningen ställer allt högre krav på företag och organisationer och kraven förändras kontinuerligt då ny teknik ger nya möjligheter. I de flesta fall blir traditionella affärsmodeller och processer inte längre tillämpliga eftersom den förändring som digitaliseringen medför påverkar alla delar av verksamheten. De företag eller organisationer som möter förändringarna rätt överlever, andra försvinner.

I våra uppdrag stödjer vi kundens resa mot en digital omställning och Advicon ser att det finns fyra dimensioner som alla är lika viktiga och måste vara i samklang för en lyckad omställning; Ledarskap, Strategi, Kultur och Teknik.

Förändringstakten i vårt samhälle ställer nya krav på ledarskap inom organisationer för att lyckas med omställningen och möta framtiden på bästa sätt. Advicon förespråkar ett inkluderande och individbaserat ledarskap som främjar tillhörighet och motivation för att på så sätt öka framdrift i organisationen. Ett modernt ledarskap kräver också hög kunskap inom förändringshantering och hur grupper och individer hanterar förändring då individer, arbetsgrupper och organisationer kontinuerligt ställs inför nya krav och önskemål.

För att lyckas med en digital omställning är det viktigt att det finns en tydlig bild över vad företaget eller organisationen vill uppnå. Advicon hjälper våra kunder att ta fram målbilden över vad som skall uppnås och hur det skall göras. För att ha möjligheten att ta fram en roadmap för förändringen framöver, behöver först nuläget klargöras och Advicon erbjuder för detta våra kunder ett beprövat koncept med en nulägesanalys över samtliga fyra dimensioner. Då takten av förändringar ständigt ökar innebär detta att både målbilden och vägen mot målet förändras under resans gång. Advicon hjälper våra kunder till att utvecklas till en agil organisation för att ha rätt förutsättningar att svara upp mot de kontinuerliga förändringarna.

Förändringstakten inom företag och organisationer gör att kulturen är en allt mer viktig komponent för att ha en välmående och motiverad organisation. Kulturen inom en organisation består av värderingar och sättet som vi förhåller oss till varandra. Förenklat är kulturen organisationens DNA och när vi hjälper våra kunder är vi lyhörda inför kulturen hos den specifika kunden.

Ny teknik ger nya möjligheter till verksamheten och i dagens samhälle är det viktigt att snabbt kunna utnyttja teknikens möjligheter till att sätta kunden i centrum. Lika mycket som ny teknik ger möjligheter kan omodern teknik innebära hinder till affärsutveckling och Advicon hjälper våra kunder med att realisera möjligheter med ny teknik och omvandla omodern teknik och teknisk skuld till moderna och stabila tekniska plattformar som stödjer kundens affärsutveckling och överlevnad.