Omgivningen ställer allt högre krav på företag och organisationer och kraven förändras kontinuerligt då ny teknik ger nya möjligheter. Allt pekar mot att trenden av förändringar fortsätter att öka.  För att vara fortsatt relevanta och hela tiden möta kundernas krav och önskemål genomgår allt fler företag och organisationer nu en digital omställning. I de flesta fall blir traditionella affärsmodeller och processer inte längre tillämpliga eftersom den förändring som digitaliseringen medför påverkar alla delar av verksamheten. De företag eller organisationer som möter förändringarna rätt överlever, andra försvinner.

De företag som har rätt förmågor för att anpassa sig till de nya kraven kommer att ha goda möjligheter till att överleva och ta marknadsandelar.

Advicon hjälper våra kunder att göra denna omställning genom våra breda bas av samspelta kompetenser kring förändringsledning, affärsutveckling, projektledning, kravanalys, arkitektur, kvalitetssäkring och utbildning. I våra uppdrag stödjer vi kundens resa mot en digital omställning och Advicon ser att det finns fyra dimensioner som alla är lika viktiga och måste vara i samklang för en lyckad omställning; Ledarskap, Strategi, Kultur och Teknik.

Ledarskap

Förändringstakten i vårt samhälle ställer nya krav på ledarskap inom organisationer för att lyckas med omställningen och möta framtiden på bästa sätt. Advicon förespråkar ett inkluderande och individbaserat ledarskap som främjar tillhörighet och motivation för att på så sätt öka framdrift i organisationen. Ett modern ledarskap kräver också hög kunskap inom förändringshantering och hur grupper och individer hanterar förändring då individer, arbetsgrupper och organisationer kontinuerligt ställs inför nya krav och önskemål.

Strategi

För att lyckas med en digital omställning är det viktigt att det finns en tydlig bild över vad företaget eller organisationen vill uppnå. Advicon hjälper våra kunder att ta fram målbilden över vad som skall uppnås och hur det skall göras. För att ha möjligheten att ta fram en roadmap för förändringen framöver, behöver först nuläget klargöras och Advicon erbjuder för detta våra kunder ett beprövat koncept med en nulägesanalys över samtliga fyra dimensioner. Då takten av förändringar ständigt ökar innebär detta att både målbilden och vägen mot målet förändras under resans gång. Advicon hjälper våra kunder till att utvecklas till en agil organisation för att ha rätt förutsättningar att svara upp mot de kontinuerliga förändringarna.

Kultur

Förändringstakten inom företag och organisationer gör att kulturen är en allt mer viktig komponent för att ha en välmående och motiverad organisation. Kulturen inom en organisation består av värderingar och sättet som vi förhåller oss till varandra. Förenklat är kulturen organisationens DNA och när vi hjälper våra kunder är vi lyhörda inför kulturen hos den specifika kunden.

Teknik

Ny teknik ger nya möjligheter till verksamheten och i dagens samhälle är det viktigt att snabbt kunna utnyttja teknikens möjligheter till att sätta kunden i centrum. Lika mycket som ny teknik ger möjligheter kan omodern teknik innebära hinder till affärsutveckling och Advicon hjälper våra kunder med att realisera möjligheter med ny teknik och omvandla omodern teknik och teknisk skuld till moderna och stabila tekniska plattformar som stödjer kundens affärsutveckling och överlevnad.

Ovanstående fyra dimensioner är alla lika viktiga i en digital omställning. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

KONTAKTA OSS FÖR EN SPONTAN DISKUSSION ELLER ETT DJUPARE SAMTAL!